Privacyverklaring.

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Robin Britstra persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Robin Britstra zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Robin Britstra Fotografie

Annette Poelmanhoeve 4 7207GB Zutphen

www.robinbritstra.nl

info@robinbritstra.nl

KvK 08077142

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Robin Britstra verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:

- achternaam

- voornamen

- adres

- telefoonnummer

- e-mailadres

- domeinnaam

- bankrekeningnummer

- klantnummer/lidmaatschapsnummer

- factuurnummer

-Data laatste contact

-emailwisseling

-KvK nummer

-sociale media accounts en pagina's

Verwerkingsgrond

Robin Britstra verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

a. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Robin Britstra met betrokkene heeft gesloten;

b Robin Britstra een wettelijke verplichting dient na te komen

c. een gerechtvaardigd belang van Robin Britstra, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Robin Britstra aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

- uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;

- facturatie

- afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten

- informatie over wijzigen producten en diensten

- marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven

- telefonisch contact, e-mailcontact

- uitvoering wettelijke verplichtingen

-Toestemming: Door het verlenen van een opdracht geeft u mij toestemming de beelden die ik in dit   kader maak te gebruiken in mijn portfolio, inclusief gebruik op mijn website en social media. Een verzoek om uw beelden hiervoor niet te gebruiken zal ik zonder verdere discussie honoreren.

-Gerechtvaardigd belang: Als proffesioneel fotograaf heb ik er belang bij om mijn werk aan het brede publiek te laten zien.

-Uitvoering van een opdracht: In het kader van de uitvoering van uw opdracht is het noodzakelijk dat ik relevante gegevens en beelden opsla.

-Uw gegevens worden opgeslagen voor twee doelstellingen: Het uitvoeren van de opdrachten en en het laten zien van mijn werk (via direct marketing en social media.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Robin Britstra verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. [Naam] blijft verantwoordelijk

voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Robin Britstra zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

§ Wettelijke grondslag: Robin Britstra houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

§ Marketingdoeleinden: Duur bestaan bedrijf

§ Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: Duur bestaan bedrijf

§ Telefonisch contact: Duur bestaan bedrijf

§ Informeren over wijzigingen van diensten: Duur bestaan bedrijf

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar

persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Robin Britstra of door middel van telefoon of e-mail. Robin Britstra zal de gegevens van betrokkene daarop niet meergebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website

Robin Britstra gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Google

Robin Britstra heeft een bewerkingsovereenkomst met google en gebruikt google analytics cookies. Waarbij het laatste octet van het ipadres is gemaskeerd en gegevens delen is uitgezet. Tevens wordt er geen gebruik gemaakt van andere google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Beveiliging van de door Robin Britstra vastgelegde persoonsgegevens

Robin Britstra neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Robin Britstra.

Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Robin Britstra onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Robin Britstra meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Robin Britstra onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Aansprakelijkheid

Ik, noch mijn bedrijf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens dat plaats vind zonder mijn toestemming.

Portretrecht

Met grote regelmaat maak ik foto's van mensen. Ze staan dan herkenbaar op de foto.Door het verlenen van een opdracht geeft de opdrachtgever toestemming deze beelden op te slaan. De opdrachtgever is ook verantwoordelijk voor het regelen van toestemming van de gefotografeerde personen. Advies voor de opdrachtgever is om dit dan ook in hun arbeidscontracten en regelementen voor evenementen op te nemen. Zodat de opdrachtgever vrij staat om mensen te laten fotograferen en de beelden commercieel te gebruiken

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u

contact opnemen met Robin Britstra via info@robinbritstra.nl.

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van

persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Robin Britstra schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

© Dupho, april 2018